Mid Term Portion

STD I

 

ENGLISH 1

GRAMMAR: Naming words, This, That, am, is, are. One and more than one. Has and Have, use of question words, he and she, I can and I can’t. Refer: Eng work book pg no 11 to 57.

SPELLINGS: Hard words will be given for practice.

ENGLISH 2

CREATIVE WRITING: Comprehension (short passage will be given)

VOCABULARY: Lesson 1 -6 Question and answers, meanings. Poem : 1,2,and 3  for recitation .

MATH

Chapter 1-8 (page no. 7 to 103 ) tables 2 to 5

KANNADA

1.   Swaragalu

2.   Vyanjanagalu

3.   Saralapadagalu(2 & 3 letter words).

4.   Kagunitaa and words

5.   Days of a week.

6.   Numbers (1 to 10)

7.   Colours names.

HINDI

Swar, Vyanjan, Sharir ke ang, barahakhadi, ginthi, shabd rachana(a matrika shabd), do, thin, or chaar varnovale shabd, phoolo ke naam and kavitha.

STD II

 

ENGLISH

1.The magician and the duck     2.What are those boys doing?

3.A freshly baked cake              4.Papiha’s Promise

5. Where is Toby?                       6. The new boy

Poem- 1.The champion band       2. The egg song

EVS

1.1-Myself       1.2-My body      2.1 my Family

2.2 Fun with Family and neighbourhood

3. Food we eat          4. Water for all

5. Houses we live in      6. Clothes we wear        7. Air

MATHS

1) Lesson 1   Numbers        2)Lesson 2   3 digit numbers

3) Lesson 3  Addition(2 digit nos)

4)Lesson 4  Subtraction(2 digit nos)

5)Lesson 5  Addition(3 digit nos)

6) Lesson 6  Subtraction (3 digit nos)

7) Lesson 7 Multiplication           

KANNADA

1.Bannada Hakki (poem) 2.Geletana      3.Sujiya Kathe

4.Sante    5.Arive guru         6.Nanna devaru

HINDI

१)भालू ने खेली फुटबाल,2)अधिक बलवान कौन,३)दोस्त की मदद,4)मेरी किताब .कविता:म्याऊं मयाऊ, बहुत हुआ,(Only for Recitation) 

व्याकरण:विलोम शब्द,समानार्थी शब्द

 

STD III

 

MATHS

Numbers(4 digits), Numbers( 5 digits), Addition ( without re-grouping), Subtraction ( without re-grouping) , ), Addition ( with re-grouping), Subtraction ( with re-grouping) ,Roman Numerals, Geometry, Money

SCIENCE

What makes a thing living, parts of a plant ,Food Habits of animals, Birds, The Human Body, Safety and First Aid, Housing and clothing, Sound and Light

ENGLISH

Prose: Lesson no. 1-6

Grammar: can, cannot, Articles, Am, is , are, using question words, using do not, simple present tense, singular, plural, prepositions, Do not, does not ,Don’t doesn’t ( contractions )

Poem Recitation: What became of them ?

SST

Our solar system, Our Earth, India- Our Country, villages of India ,Cities of India, Some more cities of India, Traditional Indian clothing, A time to celebrate

KANNADA

1. vÀÄvÀÆÛj(¥ÀzÀå)   2. £À£Àß PÀ£À¸ÀÄ (UÀzÀå)  3. ¸ÁØvÀAvÀæöå ¢£ÁZÀgÀuÉ (UÀzÀå)

4. PÀAzÀ (¥ÀzÀå)   5. aUÀÄgÀÄ ( UÀzÀå)  6. ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¨Á®PÀ (UÀzÀå)

HINDI

शेखीबाज मक्खी, चाँदवाली अम्मा, बहादूर बित्तो, हमसे सब कहते,टिपटिपवा

व्याकरण, विलोम शब्द, लिंग बदलिए, बहु वचन रूप, कामवाले ,नामवाले शब्द

Refer C.W and Text book

 

STD IV

KANNADA

 

1. ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಹರಕೆ (ಪದ್ಯ),2. ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ,3. ವೀರಮಾತೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿ,4. ಮಳೆ (ಪದ್ಯ),5. ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ,6. ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ?,7. ಬೀಸೋಕಲ್ಲಿನ ಪದ (ಪದ್ಯ),8. ತಾಯಿಗೊಂದು ಪತ್ರ,9. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ

HINDI

 

1. मन के भोले भोले बादल (कविता),2. जैसा सवाल वैसा जवाब,3. किरमिच की गेंद,4. पापा जब बच्चे थे,5. दोस्त की पोशाक, 6. नाव बनाओ नाव बनाओ (कविता),7. दान का हिसाब

ENGLISH

 

Lesson : 1. Two boys in a jungle,2. Mighty Bhim,3. A Precious gift,4. Rikki – Tikki – Tavi,5. And he went to bed,6. Kindness of Stranger,

Poem : 1. Chaloo chhipkale,2. Everyday things

SST

 

1. Mapping the earth,2. Landforms of the earth,3. India and its neighbours,4. The northern mountains, 5. The northern Plains,

10. Natural Resources of India,13. Local Government,15. Some Great Empires of India,17. People who Inspire us

SCIENCE

 

1. Food, 2. All about Teeth, 3. Digestive System, 4. Matter,

5. Force, Work & Energy, 6. Clothing   7. Safety and First Aid

MATHS

 

1. Number system , 2. Roman Numerals, 3. Addition, 4. Subtraction

5. Multiplication, 6. Division, 7. Unitary Method,

13.Geometry exercise (13.1 to 13.4), 16. Pattern

COMPUTER

 

1. Computer System,2. Computer Memory,

3. Editing Text in MS Word 2007, 4. Formatting a Document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STD V

 

KANNADA

 

ಪಾಠ : 1. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ಆನಂದ, 2. ನದಿಯ ಅಳಲು, 3. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ, 4. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ ಬಾರದು, 5. ಪಂಜರ ಶಾಲೆ

ಪದ್ಯ : 1. ಹುತ್ತುರಿ ಹಾಡು, 2. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಣತೆ, 3. ವಚನಗಳು , 4. ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ

HINDI

 

1. राखी की रस्सी, 2. फ़सलों के त्योहार, 3. खिलौनेवाला (कविता),4. नन्हा फनकार

5. जहाँ चाह वहाँ राह, 6. चिट्ठी का सफ़र, 8. वे दिन भी क्या दिन थे, 9. एक माँ की बेबसी (कविता)

10. एक दिन की बादशाहत

ENGLISH

 

Lesson : 1. life’s lighter moments, 2. Too many books,

3. Plants that eat & other wonders, 4. I became a man,

5. Grandpa Tickles a Tiger, 6. Delicious Buns

Poem : 1. Elephant Ride, 2. Day by day I float my paper boats

3. Rain in summer

SST

 

1. Locating places on the Globe , 2. movements of the earth

3. weather & climate, 4. hot & wet equatorial region, 8. our governments

10. British raj & the first war of Independence

12. Changing means of communications, 13. Needs and wants

17. People who inspire us

SCIENCE

 

1. Growing Plants, 2. Animal life, 3. The Skeletal system,4. Nervous System, 5. Health and Hygiene,6.Safety and first Aid,7. Essential of life – Air and water

MATHS

 

1. Number system,2. Squares and cubes, 3. Addition,4. Subtraction
5. Multiplication,6. Division,7. Average, 8. HCF and LCM, 17. Geometry
25. Bills , 28. Patterns

COMPUTER

 

1. Evolutions of Computers, 2.Computer System Overview

3. Microsoft Windows 7, 9. Algorithm and Flowchart

STD VI

 

ENGLISH

Literature : 1. Through a Coloured Glass, 2. A visit to A Doctor

3. My Kingdom (poem), 4. Redwoods: The Super Trees 5. The Blossom Tree, 6. The Banyan Tree(poem), 7. 'I have A Lot of Sports to play' 8. Grandpa’s Tree, 9. The Frog (poem)

Writing Skills- Informal & formal letter writing, Bio sketch

Grammar – Everything done in text book and workbook for term 1

HINDI

पाठ का नाम – वह चिड़िया जो, बचपन, नादान दोस्त, चाँद से थोड़ी-सी गप्पें, अक्षरों का महत्व, पार नज़र के, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे-ऐसे, टिकट-अलबम |

व्याकरण – भाषा की बात से, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन |                                       बाल रामकथा – भाग -1-6   

KANNADA

1. zÉÆqÀتÀgÀ zÁj , 2. UÀAzsÀªÀð¸ÉãÀ, 3. PÀȵÀÚ- ¸ÀÄzÁªÀÄ, 4. qÁ. gÁdPÀĪÀiÁgï ,5. ¨ÉùUÉ , 6. ªÀÄAUÀ¼À UÀæºÀzÀ°è ¥ÀÄnÖ , 7. ¤Ã ºÉÆÃzÀ ªÀÄgÀÄ¢£À, 8. ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ           9. ವ್ಯಾಕರಣ

SANSKRIT

पाठः--- एषः बालकः/ एषा बालिका, एते बालकाः/ एताः बालिकाः, त्वम् किम् करोषि,  यूयम् किम् कुरुथ, तौ बालकौ/ ते बालिके किम् कुरुतः, एषः कः, एतत् किम्, अहम् गृहम् पश्यामि .

व्याकरणम् – शब्दरूपाणि तथा धातु रूपाणि

MATHEMATICS

1. Knowing Our Numbers , 2. Basic Geometrical Ideas, 3. Whole Numbers

4. Playing With Numbers, 5. Integers, 6. Understanding Elementary  Shapes

7. Geometrical Constructions, 8. Symmetry                    

SCIENCE

Sources of food.   Separation of substances   Components of food,

Sorting materials into groups, Plant fibres and fabrics Changes  around us.

Study of plants, Body movements, Fun with magnets  

SOCIAL SCIENCE

1. Human Diversity,2.When, Where and How,

3.The Earth in the Solar System , 4. The Earliest Societies,

5. Lines on a Globe, 6.Diversity and Discrimination,

7. The First Farmers and Herders, 8. The Motions of the Earth,

9.  Understanding Government, 10.The First Cities,    11. Maps,  

12. Janapadas and Mahajanapadas (Case Study),

13.Key Elements of a Democratic Government

COMPUTER

1. Computer Fundamentals, 2. More on MS-Word,

3. Multimedia in Powerpoint, 4. Animating Text and Objects in Powerpoint

5. Internet Basics

 

STD VII

 

ENGLISH

Literature: 1. Every Child is free to be a child, 2. A Christmas Carol,

3. A true story of Lady Bugs, 4. Adolf, 5. For a while , misunderstood him,

6. India’s spacewomen, 7. The Bridge Builder (Poem), 8. Written in the Fields(Poem)9. Retired(Poem)

Writing Skills-  Dialogue Writing, Formal Letter Writing, Notice  Writing/ Picture Composition

Grammar – Everything Done In Text Book And Workbook For Term 1

HINDI

पाठ - हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली, मिठाईवाला, रक्त और हमारा शरीर, शाम एक किसान, चिडिया की बच्ची

व्याकरण - भाषा की बात से , पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन,,  चित्र वर्णन |                          बाल महाभारत – (1-20)

KANNADA

1. ¥ÀÄlÖfÓ ¥ÀÄlÖfÓ PÀvÉ ºÉüÀÄ    2. ¹Ã£À ¸ÉlÖgÀÄ £ÀªÀÄä nÃZÀgÀÄ  3. VqÀªÀÄgÀ 4. C£ÀßzÀ ºÀAUÀÄ C£ÀågÀ ¸ÀévÀÄÛ  5. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À, 6. ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀéUÀð, 7. ¨sÁUÀåzÀ §¼ÉUÁgÀ, 8. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¨sÁªÀ¸ÀAUÀªÀÄ 9. ವ್ಯಾಕರಣ

SANSKRIT

पाठः-- सप्तमी कक्षा, वन भोजः, खेल वार्ता, अहं अम्रं, गृध्र-मार्जार-कथा, अस्माकम् देशः भारत वर्षः, वृक्षस्य व्यथा, श्लोक समुच्चयः, सप्ताहस्य दिवसाः

व्याकरणम् --– लिंग-विभक्ति-वचनानि, वाक्य रचना, धातु तथा लकाररूपाणि.

MATHEMATICS

1. Integers  2.Fractions and Decimals  3. Rational Numbers  

4.Exponents and Powers  5. Algebraic Expressions 6.Simple Equations

7. Symmetry  8. Visualizing solid shapes  9. Constructions

SCIENCE

1)  Nutrition in plants  2)  Nutrition in Animals  3)  Animal fibres - Wool and Silk   4)  Heat  5)  Acids, Bases and Salts, 6)  Physical and Chemical changes

7)  Weather, Climate, Adaptations  8)  Winds, Storms and Cyclones  9)  Soil

SOCIAL SCIENCE

1. Our Environment,   2. Democracy,   3. When, Where and How,  4. The Interior of the Earth, 5. New Kings and Kingdoms, 

6. The Changing Face of the Earth,

7. Institutional Representation of Democracy   8.  The Delhi Sultanate,   

9.The Working of the State Government,  10. Architecture as Power,  

11. Towns, Traders and Craftsmen (Case Study)

12.  Social Change in Tribal and Nomadic Communities (Case Study)

COMPUTER

1.Computer Software 2. Formulas in MS-Excel 3. Using Excel as Database, 4. Charts in Excel 5. Computer Virus

Std VIII

ENGLISH

PROSE: 1. Around the world in 254 days,

2.  Adventure is a way of life,  3. Cookies,

4. The Canterville Ghost, 5. The Doctor’s Word, 6. Dusk

POEM:1. The things that haven’t been done before

2. The Muddle Head, 3. Sympathy

GRAMMAR: Reported Speech, Words with one silent letter, Use of the correct word in context, Passive Voice, Compound words, Use Too and Enough, Adverbs, Spelling Missing ‘e’, Modals, Expressions Beginning with ‘on’, Antonyms, Spelling Game, Using Onomatopoeia

COMPOSITION: Writing a paragraph, Diary Entry, Personal Letter, Narrating a personal Experience, Writing a speech, Writing a story, Character Sketch and report picture composition.

HINDI

1 ध्वनि     2  लाख की चूडियाँ       3 बस की यात्रा 

4 दीवानों की हस्ती        5. चिट्टियों की अनूठी  दुनिया                 6. भगवान के डाकिए       7 क्या निराश हुआ जाए

8. यह कठिन समय नहीं     9.कबीर की साखिया

II.पूरक पाठ्य पुस्तक-अमृत संचय     १. शांति      २.नशा    

III.  व्याकरण:- विशेषण तथा विशेषण के प्रकार, ज्ञा तथा संज्ञा के भेद

कारक और कारक के भेद  प्रत्यय,उपसर्ग,द्वंद्व समास,पर्यायवाची तथा विलोम शब्द

IV.१. विज्ञापन लेखन २. संवाद लेखन  ३.अनुछेद लेखन ४.पत्र लेखन

V. पठित तथा अपठित गद्यांश, पद्यांश

KANNADA

೧.ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ೨. ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ  ೩. ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ  

೪. ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ  ೫. ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ೬. ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ  ೭. ಗೆಳೆತನ

೮. ಭರವಸೆ

ವ್ಯಾಕರಣ : ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಮೂಲಾಕ್ಷರ, ಸಂಧಿಗಳು, ಜೋಡಿನುಡಿ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ,

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, ವಾಕ್ಯರಚನೆ, ಗಾದೆಮಾತು,

ಪತ್ರಬರಹ, ಪ್ರಬಂಧ, ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯರಚನೆ

SANSKRIT

 १. सुगमम्  संस्कृतम् २. वृक्षाणाम् उपादेयता ३. अहो कारूण्यम् ४. विध्या ददाति विनयम् ५. भारतं मे गौरवम् ६. मार्गोऽहं ७. श्लोकसमुच्चः ८. केरल प्रदेशः

व्याकरण: १. अपठित गध्यांश २. पत्रलेखनम् ३. चित्रवर्णनम् ४. अनुवादः ५. सन्धि ६. शब्द रूपाणि ७. धातुरूपाणि ८. कारक/उपपद ९. प्रत्ययाः १०. संख्या ११. उपसर्गाः १२. पठित-अवबोधनम् १३. प्रश्न निर्माणम् १४. अन्वयः/भावार्थः १५. घटनानुक्रम १६. पर्याय/विलोम

MATHS

Rational Numbers, Exponents, Squares And Square Roots

Visualizing Solid Shapes, Cube and Cube Roots,

Algebraic Expressions and Identities, Data Handling, Linear Equation in one variable, Properties of Quadrilaterals

SCIENCE

1. Synthetic fibres and Plastic, 2. Crop production

3. Force and Pressure, 4. Metals and Non-metals

5. Micro organisms, 6. Frictional force, 7. Coal and Petroleum  8. Cell structure and function, 9. Sound

SST

1.Where,When& How, 2. Resources

3.The Role Of The Constitution &The Need For Laws

4. Land,Soil & Water Resources

5.Features Of Our Constitution

6.The Establishment Of Company Power

7.Natural Vegetation & Wildlife, 8. Rural Life & Society

9.The Union Legislature, 10.Mineral & Power Resources

11.The Union Executive, 12.The Revolt Of 1857

13. Education & British Rule, 14.The Judiciary

COMPUTER

1. Network Concepts, 2. MS-Access, 3. MS-Access,

4. MS-Access, 5. HTML

Std IX

ENGLISH

Prose

1) The Fun They Had, 2) The Sound Of Music

3) The Little Girl, 4) A Truly Beautiful Mind

5) The Snake And The Mirror, 6) My Childhood

Poetry

1) The Road Not Taken, 2) Wind, 3) Rain On The Roof

4) The Lake Isle Of Innisfree, 5) The Legend Of The Northland

6) No Men Are Foreign

Grammar: Textual Grammar including grammar from Pathfinder

Supplementary Reader

1) The Lost child, 2) The Adventures Of Toto

3) Iswaran The Storyteller, 4) In The Kingdom Of Fools

5) The Happy Prince

HINDI

दुःख का अधिकार , एवरेस्ट: मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि

कविता: रैदास  के पद  , रहीम के दोहे, आदमीनामा

संचयन: गिल्लू, स्मृति ,

व्याकरण-   वर्ण-विच्छेद, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि,संधि-विच्छेद , विराम चिन्ह ,पत्र-लेखन, विज्ञापन-लेखन , अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन, संवाद-लेखन

KANNADA

ಮೌಲ್ವಿ, ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ, ಧರ್ಮ ಸಮದೃಷ್ಠಿ,

ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ವೆಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಹೊಸಹಾಡು, ಪಾರಿವಾಳ,

ಸಿರಿಯ ನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು, ನಿಯತಿನಾರ್ ಮಿಂದ ಪರ, ರಂಜಾನ್ ಸುರಕುಂಬಾ

(All Grammar)

SANSKRIT

 १. भारती वसन्त गीतिः २. स्वर्ण काकः ३. सोमप्रभम् ४. कल्पतरुः ५. सूक्तिमौक्तिकम् ६. भ्रान्तो बालः

व्याकरणम्: १.अपठित अवबोधनम्, २. पत्रलेखनम्, ३. चित्रवर्णनम्, ४. अनुवादः ५. सन्धि ६. शब्द रूपाणि ७. धातुरूपाणि ८. करक – उपपद ९. प्रत्ययाः १०. संख्या ११. उपसर्गः १२. पठित – अवबोधनम् १३. प्रशननिर्माणम् १४. अन्वय/भावार्थ १५. घटनानुक्रमं १६. पर्याय/विलोम

 

 

MATHS

1.Number System, 2..Polynomials

3.Introduction To Euclid’s Geometry

4.Co-Ordinate Geometry, 5.Lines And Angles, 6.Triangles, 7.Heron’s Formula, 8.Probability, 9.Construction

SCIENCE

1. Motion ,2. Force And Laws Of Motion

3. Gravitation (Part1), 4. Matter In Our Surroundings

5. Is Matter Around Us Pure?, 6. Fundamental Unit Of Life

7. Tissues, 8. Improvement In Food Resources

SST

1.   The Story Of Village Palampur(Eco)

2.   The French Revolution(Hist),

3.   India-Size And Location(Geo)

4.   What Is Democracy? Why Democracy(Ps)

5.   Physical Features Of India(Geo)

6. Nazism And The Rise Of Hitler (Hist)

7. Constitutional Design (Ps), 8. People As Resource (Eco)

9.  Drainage (Geo), 10. Electoral Politics (Ps)

COMPUTER

         1.   Introduction IT, 2. Data Entry Keyboard Skills

3. Digital Documentation

 

 

 

Std X

ENGLISH

1. A Letter To God , 2. Dust And Snow

3. Fire And Ice, 4. Nelson Mandela

5. A Tiger In The Zoo

6.Two Stories About Flying I And Ii

7. How To Tell Wild Animals, 8. The Ball Poem

9. From The Diary Of Anne Frank

10.Amanda,   11. The Hundred Dress I And Ii

Secondary Reader

1.A Triumph Of Surgery, 2. The Thief’s Story

3. The Midnight Visitor, 4. A Question Of Trust

5. Footprints Without Feet

Including Grammar

HINDI

पद्य भाग : साखी ( कबीर )              व्याकरण : शब्द व पद    

           पद (मीरा )                             * समास * वक्य रूपांतरण 

पर्वत प्रदेश में पावस, तोप

गद्य भाग : बड़े भाई साहब                       * अशुद्धि शोधन * सूचना - लेखन

          डायरी  का एक पन्ना           * मुहावरे      *विज्ञापन-लेखन

   संचयन :हरिहर काका , तताँरा-वामीरो कथा          * पत्र –लेखन

 पद्य : पर्वत प्रदेश में पावस                        * अनुच्छेद – लेखन

      : तोप                                     * संवाद –लेखन

KANNADA

ಯುದ್ಧ ಶಬರಿ, ಲಂಡನ್ ನಗರ, ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ, 

ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು, ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು, All Grammar

SANSKRIT

 Chapter 1 to 6: १. शुचिपर्यावरणम्,२. बुध्दिर्बलवती सदा, ३. व्यायामः सर्वदापय्यः, ४. शिशुलालनम् ५. जननी तुल्यवत्सला, ६. सुभाषितानि

Grammar: १. सन्धि, २. समास,३. प्रव्ययाः,४. वाच्य,५. समयः, ६. अव्यय, ७. अशुध्दि संशोधनम्, ८. अपठित अवबोधनम्, ९. पत्रलेखनम्, १०. चित्रवर्णनम्, ११. अनुवाद, १२. पठित अवबोधनम्, १३. प्रश्न निर्माणम्, १४. श्लोकान्वयः, १५. घटनानुक्रम लेखनम्, १६. पर्याय पदानि.

 

 

MATHS

1. Statistics,  2. Pair Of Linear Equations In Two Variables, 3.Real Numbers, 4.Polynomials, 5.Triangles,     6.Quadratic Equation ,

7.Introduction To Trigonometry

8. Applications Of Trigonometry, 9. Probability

 

SCIENCE

       1.    Electricity, 2.Magnetic Effect Of Electric Current

3. Sources Of Energy    4.Chemical reactions And Equations

5.Acids, Bases And Salts, 6.Life Process, 7. Our Environment,

8. Control And Co Ordination, Metals & Non-metals

SST

Political Science   1. Power  Sharing, 2. Federalism

3. Democracy and Diversity,  4. Gender,  Religion  and  Caste

Economics  - 1. Development,

2.Sectors  of  the  Indian  Economy, 3.Money  and  Credit

Geography –  1.Resources  and  Development

2. Agriculture,  3. Minerals  and  Energy  Resources

History-   1. Age of Industrialisation

2. Print Culture and the Modern World

COMPUTER

1.    Functional English, 3. Word Processing, 4. Spreadsheet